MVO jaarverslag
Probin Aalsmeer » Over ons » MVO en duurzaamheid » MVO jaarverslag

De CarpentierMooren Groep B.V.

MVO Jaarverslag 2015-2016

U leest het MVO jaarverslag van de CarpentierMooren Groep B.V.

In dit verslag publiceren we ons MVO profiel, onze visie en ons MVO manifest. Daarnaast geven we kennis van de behaalde resultaten uit het MVO actieplan 2015-2016. Bij de samenstelling van het actieplan was het uitgangspunt om ambitie te tonen maar ook haalbare doelen te stellen.

Er zijn ook punten te benoemen die in 2016 nog niet voltooid zijn of nog niet konden worden uitgevoerd. Vanuit het voorgenomen oogpunt van transparantie leggen we hierover verklaring af. Aansluitend presenteren wij ons MVO actieplan 2017 om een beeld te geven van de richting waarin wij ons als organisatie willen bewegen.

 

MVO profiel & visie

De Carpentier Mooren Groep B.V. houdt in haar bedrijfsvoering rekening met een gezonde balans tussen People, Planet en Profit. Onze maatschappelijke fundamenten zijn vastgelegd in ons MVO manifest en onze actieve doelstellingen worden elk jaar gepubliceerd door middel van een ‘MVO actieplan.’ Dit plan wordt door de leden van de MVO stuurgroep opgesteld, met input van alle medewerkers.

Onze visie op duurzaam ondernemerschap richt zich niet alleen op onze certificeringen en kwalitatief hoogwaardige producten. Een belangrijk speerpunt binnen ons Bouwplein is dat we meerwaarde voor de bouwprofessional willen bieden. De Carpentier Mooren Groep wil lokaal en regionaal ook maatschappelijk meerwaarde bieden. Een sterk lokaal ondernemerslandschap is goed voor de burgers en ontstaat ten eerste wanneer ondernemers zich betrokken voelen, en tonen. Bij elkaar, bij de burgers, bij het openbaar bestuur en bij de natuurlijke leefomgeving. In ons MVO Manifest vertalen wij deze visie naar concrete streefwaarden.

Als lid van MVO Nederland onderschrijven wij ook het manifest van deze landelijke organisatie en nemen we ons voor deel te nemen aan activiteiten, werkgroepen en innovatie sessies. Wij hopen door samen te werken aan maatschappelijke en duurzaamheid vraagstukken die binnen ons beroepskader vallen een breder draagvlak te creëren voor MVO binnen de branche, bij onze medewerkers, onze klanten en onze leveranciers.

 

Manifest

 • Wij zetten ons in voor een gezonde balans: People – Planet – Profit.
 • Onze medewerkers zijn belangrijke pijlers binnen ons bedrijf.
 • Wij geven onze medewerkers:
 1. ruimte om mee te praten en denken
 2. informatie over bedrijfsresultaten en ontwikkelingen
 3. inspiratie door betrokken leiderschap
 4. waardering voor hun inzet
 • Wij communiceren transparant over onze bedrijfsvoering naar alle gerechtigde belanghebbenden.
 • Wij laten ons door onze klanten en medewerkers periodiek informeren d.m.v. een enquête/onderzoek.
 • Bij de inkoop van producten en diensten zetten wij ons in om, waar mogelijk, prioriteit te verlenen aan regionale ondernemers en aan bedrijven met een actief MVO beleid.
 • Wij tonen ons maatschappelijk betrokken door regionale sponsoring van goede doelen en sportverenigingen.
 • Wij zijn lid van MVO Nederland en onderschrijven de uitgangspunten in hun partner manifest.
 • Dit manifest wordt onderschreven en gesteund door alle bedrijfsonderdelen die onderdeel zijn van de Carpentier Mooren Groep B.V.
 • Wij publiceren periodiek een MVO verslag waarin we onze MVO resultaten- en doelstellingen communiceren.
 • Wij hanteren een MVO actieplan om onze doelstellingen concreet te maken.


Actiepunten 2015-2016

 1. Voor het team Probin; een onderzoek naar de mogelijkheden van een deelname aan ‘gered gereedschap.’ En bij positieve beoordeling een deelname aan dit initiatief.
 2. Er is in 2014 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor led verlichting op alle vestigingen. Halverwege 2015 is er meer inzicht en kan er tot besluitvorming worden overgegaan.
 3. Een klanttevredenheidsonderzoek en een medewerkertevredenheidsonderzoek.
 4. We willen de betrokkenheid van medewerkers vergroten. Een betere interne communicatie is daarbij een van de speerpunten. We zetten ons in 2015 in voor:
 • het opzetten van een nieuwsbrief voor het personeel
 • periodieke verslaglegging van de MVO stuurgroep vergaderingen en voortgang van de doelstellingen in het actieplan. Dit communiceren we via ons companyweb.
 • meer inbreng van individuele medewerkers tijdens MVO stuurgroep vergaderingen.

      5. We willen de zichtbaarheid en communicatie met betrekking tot onze inspanningen voor MVO en duurzaamheid verbeteren naar onze medewerkers, onze klanten en onze leveranciers. De digitale publicatie van ons MVO jaarverslag in magazine vorm is daar toe een eerste stap.


Resultaten 2015-2016

   

Gered Gereedschap

Ons bedrijfsonderdeel Probin IJzerwaren heeft zich ingezet voor de stichting ‘Gered Gereedschap’. Deze stichting zorgt ervoor dat lokale vakmensen en vakopleidingen toegang tot kwalitatief goede gereedschappen en machines krijgen. Tijdens onze Kerstactie 2015 hebben wij samen met onze klanten oud gereedschap ingezameld. Het resultaat was dat wij één grote stalen container gereedschap af konden leveren aan de stichting Gered Gereedschap. Deze gereedschappen hebben nu een tweede leven gekregen in Afrika.

 

Led verlichting

In 2016 is de verlichting op onze vestiging Aalsmeer vervangen door led verlichting, een energiezuinige oplossing.

 

Medewerker- en klanttevredenheidsonderzoek

In 2015 is een medewerker tevredenheidsonderzoek afgenomen onder het personeel van alle bedrijfsonderdelen. Hieruit hebben wij mogen concluderen dat ons arbeidsklimaat zeer goed beoordeeld wordt.
In 2016 hebben klanten van Probin IJzerwaren en Bouwplein deelgenomen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat de algemene tevredenheid over Probin en Bouwplein goed is. De uitkomsten van beide onderzoeken worden gebruikt om onze medewerker- en klanttevredenheid verder te optimaliseren.

 

Personeelsblad

Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten is in 2015 ons personeelsblad gelanceerd. Hiermee houden we ons personeel periodiek op de hoogte van de bedrijfsresultaten en ontwikkelingen. Ook besteden we hierin aandacht aan de voortgang van MVO. Zo dragen wij bij aan een betere interne communicatie.

 

 

MVO-box

Om meer inbreng en betrokkenheid van individuele medewerkers bij de MVO stuurgroep te bereiken is de ‘MVO-box’ geïntroduceerd. Via deze ideeënbus worden alle medewerkers uitgenodigd om mee te denken over duurzame initiatieven. De beste ideeën van het afgelopen jaar zijn beloond en worden uitgevoerd als actiepunten in 2017.

 

Jongeren uit de Wajong

Wij zetten ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. In het kader hiervan hebben wij in de afgelopen twee jaar meerdere jongeren vanuit de Wajong in dienst genomen bij onze bedrijfsonderdelen Bouwplein en Tuinhout. Ons beleid is ook de Gemeente Aalsmeer opgevallen. Wethouder Ad Verburg van Economische en Sociale Zaken heeft ons op 1 november 2016 een bezoek gebracht om ons succes op dit gebied te bekijken.

 

Verduurzamen productaanbod

Wij zijn constant bezig om ons productaanbod te verrijken met milieuvriendelijke alternatieven. In de afgelopen twee jaar hebben wij diverse artikelen toegevoegd die passen in dit beleid.

 

Extra laadpunten elektrische personenauto’s

Op ons terrein zijn nog twee speciale parkeerplaatsen met een elektrisch laadpunt gerealiseerd. Hiermee is het aantal laadpunten verdubbeld. Deze parkeerplaatsen zijn uitsluitend gereserveerd voor elektrische en hybride wagens, waarvan wij het gebruik ook in ons eigen wagenpark aanmoedigen.

 

Afsluiting

Tot slot willen we twee punten uit ons actieplan, die een langere doorlooptijd zullen hebben, niet onbenoemd laten. Dat zijn de periodieke verslaglegging van MVO voortgang via ons intranet en het verbeteren van de zichtbaarheid van MVO richting onze medewerkers, klanten en leveranciers.

Periodieke verslaglegging van MVO voortgang via ons intranet
Met dit actiepunt willen wij de betrokkenheid van medewerkers vergroten door een betere interne communicatie. Door de implementatie van een nieuw ICT-systeem is ons voormalige intranet echter komen te vervallen. Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe intranetsysteem. Het publiceren van MVO voortgang en resultaten vindt daardoor tijdelijk niet plaats via intranet. Wel houden wij onze medewerkers via het Personeelsblad op de hoogte.

Verbeteren van de zichtbaarheid van MVO richting onze medewerkers, klanten en leveranciers
Om de zichtbaarheid en communicatie met betrekking tot onze inspanningen voor MVO en duurzaamheid te verbeteren publiceren wij ons MVO jaarverslag in digitale vorm op onze website. Ook besteden wij op onze websites, Social Media kanalen en narrowcasting aandacht aan de resultaten op het gebied van MVO. Tevens wordt in onze bedrijfspresentaties ons MVO beleid uitgelicht. Dit zijn de eerste stappen op weg naar meer bewustzijn over MVO. Er zal een voortdurende inspanning nodig zijn om MVO een prominente plaats in te laten nemen bij medewerkers, klanten en leveranciers.

 

Actieplan 2017

In 2016 hebben wij het initiatief “MVO-BOX” gelanceerd. Op die manier kunnen alle medewerkers meedenken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De beste ideeën uit de MVO-box zijn overgenomen als actiepunten voor 2017:

 1. Een dagdeel meedraaien op een andere werkplek.
 2. Fruit op het werk.
 3. Meer digitalisering op de werkvloer: bestelzuilen, tablets en schermen in de winkels & showroom.
 4. Meer groen op de werkvloer.
 5. Afval en uitlaatgassen op het terrein verminderen: borden op het terrein enin de loodsen plaatsen.
 6. Meer aandacht voor papierverbruik en recycling: duidelijke ‘papier-hier’ bakken.

Zo gaan we samen op weg naar een MVO-gedreven organisatie!